Τρόποι Παραγγελίας

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Παραγγελία

Γενικά

Οι παρόντες Όροι Πώλησης αποτελούν την συνολική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στον πελάτη (εφεξής καλούμενο ως «Χρήστης» ή «Πελάτης») και την Εταιρεία με την επωνυμία «Industrial Supplies Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «MOLOSSOS WEAR I.K.E.» (“Εταιρεία”).

 

Οι Όροι Πώλησης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το σύνολο των ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων περί προστασίας των καταναλωτών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, των κανόνων, των κανονισμών, των οδηγιών, των κανονιστικών απαιτήσεων και εγκρίσεων, των κωδίκων δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 131/2003 (μεταφορά της Οδηγίας 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο), της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης (ΑΚ 513 επ.) καθώς και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο («Εφαρμοστέοι Νόμοι»). Αντίγραφο του Κώδικα Δεοντολογίας είναι προσβάσιμο εδώ: (http://www.greekecommerce.gr/gr/kwdikas-deontologias)

Παραγγελία Προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας

Η υποβολή παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας συνιστά ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως απευθυνόμενη στην Εταιρεία για να αγοράσει ο Χρήστης συγκεκριμένο προϊόν (ή προϊόντα), τα οποία παρατίθενται στην Ιστοσελίδα. Όταν τοποθετείται μια παραγγελία για την αγορά ενός προϊόντος από την Εταιρεία, θα αποστέλλεται στον Χρήστη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το “E-mail”) που επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας του και περιέχει τα στοιχεία της παραγγελίας. Το E-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας αναγράφει την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός του Χρήστη και επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας του, δίχως να συνιστά αποδοχή αυτής. Με την υποβολή της παραγγελίας ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει υποχρέωση πληρωμής του προϊόντος που παραγγέλνει, με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί για την εξέλιξη της παραγγελίας του και το χρόνο αποστολής του προϊόντος. Η σύναψη της σύμβασης πώλησης για ένα προϊόν που παραγγέλλει ο Χρήστης, ολοκληρώνεται, όταν του αποσταλεί το προϊόν και η επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή του προϊόντος. Η σύμβασή πώλησης συνάπτεται με την Εταιρεία.


Το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Χρήστη στο email που θα δηλώσει και παραδίδεται κατά τη παράδοση του προϊόντος.


Χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4, ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του για ένα προϊόν χωρίς κόστος οποιαδήποτε στιγμή πριν την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της αποστολής του προϊόντος.


Η παραγγελία και αγορά προϊόντων μέσω Ιστοσελίδας συνιστά «σύμβαση από απόσταση» σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 2251/1994 και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου.

 

Τηλεφωνική Παραγγελία

Η υποβολή παραγγελίας μπορεί να γίνει τηλεφωνικά, με επικοινωνία με εκπρόσωπό της Εταιρείας στο τηλέφωνο 2130888858 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 08:00 με 21:00 και το Σάββατο 09:00 με 15:00.


Το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς παραδίδεται στον Χρήστη κατά τη παράδοση του προϊόντος, εκτός αν ο χρήστης ζητήσει να του αποσταλεί και ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf στο email που θα δηλώσει.


Χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4, ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του για ένα προϊόν χωρίς κόστος οποιαδήποτε στιγμή πριν την αποστολή του προϊόντος.
Το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς παραδίδεται στον Χρήστη κατά τη παράδοση του προϊόντος, εκτός αν ο χρήστης ζητήσει να του αποσταλεί και ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf στο email που θα δηλώσει.


Η τηλεφωνική παραγγελία προϊόντων, συνιστά «σύμβαση από απόσταση» σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 2251/1994 και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου.

 

Παραγγελία στην Έδρα της εταιρείας

Η υποβολή παραγγελίας προϊόντων μπορεί να γίνει στην έδρα της Εταιρείας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 08:00 με 21:00 και το Σάββατο 09:00 – 15:00. Δεν υπάρχει φυσικό κατάστημα όπου μπορεί ο Πελάτης να προβεί στην αγορά κάποιου προϊόντος καθώς δεν υπάρχει απόθεμα προϊόντων στην έδρα της Εταιρείας, συνεπώς υπάρχει μόνο η δυνατότητα υποβολής της παραγγελίας και παραλαβής της από την έδρα της Εταιρείας.


Η σύναψη της σύμβασης πώλησης για ένα προϊόν που παραγγέλλει ο Χρήστης, ολοκληρώνεται με την παράδοση του προϊόντος. Η σύμβασή πώλησης συνάπτεται με την Εταιρεία. η παραγγελία για ένα προϊόν μπορεί να ακυρωθεί χωρίς κόστος οποιαδήποτε στιγμή πριν την παράδοσή του.

 

Τιμές και Διαθεσιμότητα

Στην Ιστοσελίδα αναφέρονται πληροφορίες διαθεσιμότητας για προϊόντα που πωλούνται από την Εταιρεία. Ωστόσο η εταιρεία επιφυλάσσεται να παράσχει την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων που παραγγέλλονται, με την αποδοχή της παραγγελίας.


Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ.


Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο, στις αναγραφόμενες στην Ιστοσελίδα τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Ο Χρήστης ενημερώνεται για το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη. Στα χρήματα που θα επιστραφούν περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον καταναλωτή για την αγορά.

 

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της δήλωσης υπαναχώρησης (link) και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης, μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.Εφόσον το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί, όταν ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.

Πολιτική Επιστροφων προϊοντων

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα, η οποία έχει συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρεία, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία, διαφορετικά η επιστροφή δε θα γίνεται δεκτή. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ζητήσει την αντικατάστασή του.


Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε προσωπικά, είτε μέσω courier στην έδρα της Εταιρείας.


Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:


Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον Πελάτη ελαττώματος και στην συνέχεια γίνεται επικοινωνία με τον πελάτη του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.


Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, εφόσον είναι διαθέσιμο, άλλως και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο, γίνεται αναστροφή της πώλησης κι ακύρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται είτε μετρητοίς στο Κατάστημα, είτε με αντικαταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης στο έντυπο επιστροφών (link).


Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων στην εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.


Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.


Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντος που έχει ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, ο αγοραστής έχει και όλα τα δικαιώματα από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθώς και νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης και προστασίας του καταναλωτή.

 

Ευθυνη και Εγγυηση Προμηθευτη. Ευθυνη Πωλητη για Ελαττωματα.

 

  •  Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534επ. Αστικού Κώδικα.
    6.2.
  • Κατά τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994, ο παραγωγός κάθε προϊόντος ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθεύτηκε ο Πελάτης από την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε να ενημερωθεί η εταιρεία.
  •  Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό μπορεί να συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην Ε.Ε. ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (“ο Κατασκευαστής”).
  • Σε όποια από τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται εμπορική εγγύηση, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 επ. ν. 2251/1994 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 534επ. του Αστικού Κώδικα. Η διάρκεια της νόμιμης εγγύησης καθορίζεται από τους Εφαρμοστέους Νόμους.
  • Η Εταιρεία έχει απέναντι στον Πελάτη όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που πωλείται μέσω της Ιστοσελίδας, ο Πελάτης δικαιούται (α) να ζητήσει την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση ή την αντικατάσταση του με άλλο, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσει τη μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσει, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον Πελάτη, ή από ανωτέρα βία εν στενή ή ευρεία εννοία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας

 

Καταγγελια

Η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη, σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις και η αθέτησή τους λογίζεται ως «σπουδαίος λόγος καταγγελίας».

 

Ασφαλεια Συναλλαγων

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

Απορρητο Συναλλαγων

Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η Eταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:


i. Μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
ii. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
iii. Στην περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας στο παρακάτω link. 

Διαδικασια Εναλλακτικης Επιλυσης Διαφορων

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, και τον Κανονισμό 2013/524/ΕΕ για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR), προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, εάν ο Πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας, μπορεί να προσφύγει δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) σε εγκεκριμένους φορείς επίλυσης διαφορών οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στην εν λόγω πλατφόρμα (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.). Η οδηγία 2013/11/ΕΚ εφαρμόζεται σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ εμπόρου εγκατεστημένου στην ΕΕ και καταναλωτή που κατοικεί στην ΕΕ, διά της παρεμβάσεως ενός φορές ΕΕΔ, ο οποίος προτείνει ή επιβάλλει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή για να διευκολυνθεί η εξεύρεση φιλικής λύσης.


Ο κανονισμός 2013/524/ΕΕ εφαρμόζεται στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της ΕΕ και εμπόρου εγκατεστημένου στην ΕΕ με την παρέμβαση φορέα ΕΕΔ ο οποίος έχει περιληφθεί στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/11/ΕΕ και με τη χρήση της πλατφόρμας ΗΕΔ.

 

Εφαρμοστεο Δικαιο-Δωσιδικια

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι Όροι Πώλησης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Συμφωνείτε ότι εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τους Όρους Χρήσης ή την χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς προϊόντων της Εταιρείας μέσω της Ιστοσελίδας) την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Τροποποιηση των ορων Πωλησης

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους Πώλησης ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα. Το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων περιλαμβάνει το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης Όρων Πώλησης. Η Εταιρεία ειδοποιεί τους Χρήστες μέσω του τρέχοντος ιστότοπου όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους Πώλησης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν επηρεάζει και δεν ισχύει για παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει. Οι επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να ελέγχουν τακτικά εάν οι Όροι Πώλησης έχουν τροποποιηθεί εάν επαναεπισκεφθούν την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών μας συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Πώλησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτής δεν αντιβαίνουν στις ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 

Αυτοτελεια

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι όροι Χρήσης ή Πώλησης κριθούν άκυροι, μη νόμιμοι, ανεφάρμοστοι ή αντιβαίνοντες στην έννομη τάξη οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η ακυρότητα αυτή δεν επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων και των συναφθεισών συμβάσεων που δεν επηρεάζονται από αυτούς. 

Επικοινωνηστε μαζι μας

Αν οι παρόντες Όροι Πώλησης δεν είναι σαφείς ή θέλετε να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα Περιεχόμενά της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

 

Με αλληλογραφία: 17ο χλμ Αθηνών – Κορίνθου Ασπρόπυργος

E-mail: info@molossoswear.com ή κλικ στο σύνδεσμο “Επικοινωνία” στο επάνω μέρος της σελίδας.

Τηλέφωνο: 2130888858